Hispaania näited

Koostöö õppekava rakendamisel.

Tegemis oli erakooliga, kus õpib ligikaudu 1300 õpilast.

Kutseharidusse sisenemine toimub 3 erineva võimaluse läbi:

  1. A) põhihariduse baasil
  2. B) komplekseksami baasil, mis hõlmab kõiki aineid
  3. C) hinnatakse sinu oskusi, nendel kes ammu töötavad ja sertifikaati ei ole.

Õppekava on riiklikud ja ise nad õppekavasid algatada ei saa. Õppekavade sees on õpetajal paindlikus õppemeetodite ja hindamise osas. Õppekavade maht on väiksem ja kontsentreeritum kui meil (nt. lapsehoidjaid õpetatakse 0-3 eluaastale).

Õppekava ülesehitus on ainepõhine ja integreeritud mooduleid neil ei ole. Seoses sellega ei toimu ka õpetajate omavahelist koostööd õppeülesannete ühiseks koostamiseks. Õpetajad on tunnis eraldi ja kahte õpetajat tunnis ei ole. Õpetajatel on vormiriietuseks valge kittel.

Õppeklassid on sisustatud nii teoreetilise kui ka praktilise õppe tarbeks. Nad ise tähtsustavad väga teooria õppimist läbi praktilise tegevuse.

Õppevormid on paindlikud ühe rühma piires, pakutakse õpet kolmel erineval viisil: igapäevaselt – noorte õpe, on-line õpe – tullakse kooli 2x nädalas 3 tundi või siis igapäev peale tööd (või enne tööd) 3 tundi ja siis ainult laupäeviti ja seda nimetatakse kombineeritud õppeks.

On-line õppes kasutavad moodle keskkonda, kuhu pannakse kõik materjalid üles, mille alusel nad iseseisvalt õpivad, Õpetaja poolt antud ülesanded peavad olema tähtaegselt esitatud.

Probleemsetele (eeskätt käitumishäiretega) lastele pakutase nn mitteametlikku kursust, kus püütakse neis tekitada õpimotivatsiooni ja viiakse kutseharidusse sisseastumiseks nõutavale tasemele. Peale neid kursusi võetakse neid ametlikult kooli.

Sotsiaalseid pädevusi õpetatakse läbi rollimängude, aga ei ole läbivalt integreeritud erinevate ainete sees. Hindamine toimub 10 palli süsteemis.

Koostöö kooli ja ettevõtte vahel

Seda pidasid nad väga heaks. Õpe on jagatud dual- süsteemi kohaselt (50/50). s.t 50% õppest on õpilane praktikakohas. Õpetajate suhtumine praktika osas on muutunud. Käiakse ettevõttes kohal ja toimub tihe kontakt kooli ja ettevõtte vahel, et kuidas läheb õpilasel ja kuidas läheb ettevõttel. Teatud kompetentse (tööülesandeid) käiakse hindamas ettevõttes praktika ajal. Õpilaste külastamine ettevõttes on õpetajate vahel ära jagatud (nt. kui lapsehoidja erialal on 4 õpetajat ja 40 õpilast, siis igal õpetajal on kohustus külastada 10 õpilast 2x aastas). Ettevõtted on rahul, et kool tunneb huvi nii praktikandi kui ettevõtja vastu.  Praktikaaruannet koostama ei pea. Neile antakse koolist ette mingi üks situatsioonülesanne, mille sisu ja mahu saab valida õpilane ise, millest kirjutada tahab, kas ühe aine raames või terve aasta läbitu raames.

Külalislektoreid koolis ei käi ja õpetajad ettevõtetes stažeerimas ka ei käi.

Koostöö tugivõrgustikuga

Eraldi õppetööd toetavaid spetsialiste koolil ei ole. Õpilastega seotud infot omavad kõik töötajad. Kooli sisene kvaliteedi komisjon vestleb iga õpilasega, saades tema kohta teada isiklikku infot. Peale seda toimub õpetajate koosolek ja seal edastatakse see info kõikidele õpetajatele. Õpilaste kooliskäimise jälgimisega tegeleb kogu kooli personal (k.a majahoidja). Kes märkab, et õpilast kooli ei tulnud, asub olukorda välja selgitama, helistades lapsevanemale. Koostöös võrgustikuga saadakse laps kiirelt kooli tagasi. Selle tulemusena on nende väljalangevus ainult 2-3%. Selle tulemuseni on jõutud individuaalse lähenemise tulemusena.

Koostöö õpetajate vahel

Õpetajate vahelisi kokkusaamisi on siiani olnud 2x kuus ja plaanitakse tulevikus 1x kuus. Ühe eriala õpetajad saavad kokku igal esmaspäeval, kus detailselt arutatakse oma õpilaste käekäiku. Õpetajate arenguvestlusi ei toimu.

Õpetajatel on nädala kontakttundide arv 20-22 tundi. Täistööaeg on 910 tundi. Ametikoha ulatuses pead olema koolis. Õpetaja palk sõltub staažist, minimaalne 1500€ bruto ja maksimaalne 3000€.
Õpetajatel peab olema magistrikraad ja inglise keeles B2 tase.  Õpetaja amet on populaarne ja pooled neist on mehed.  Eriti soovitakse töötada avaliku sektori koolides, kus töökoht ja palk on kindlad ja võimalus töö kaotada minimaalne. Palk on olulisel määral suurem kui erakoolides.

Täiendkoolitusi nad siiani kohustuslikult tegema ei pea. Kuid see ilmselt hakkab neil muutuma, sest kvaliteedikomisjon töötab hetkel välja uusi nõudeid täiendkoolitustel osalemiseks.

Koolis on kvaliteedi üksus, kuhu kuulub 3 inimest. Nemad tegelevad õpetajate töötulemuste hindamisega. Õpetajate töö kontrollimine toimub 2x aastas, läbi õpilaste tagasiside. Selle tulemuse põhjal antakse hinnang õpetaja tööle.

Haruldane on koolis, et õpetajad teevad ise õpikuid ja didaktilisi materjale. Ise toimetavad ja müüvad. Loovad ise õppematerjale (geograafiast kuni ….). Nende loomise eest tasu ei maksta. Õpetajate tööpäevad võivad olla väga pikad 8.30 – 22.00. Olukord tuleneb sellest, et nad on paindlikud iga kursuse vajadustest ja võimalustest lähtuvalt ning teevad töötutele ka täienduskoolituskursusi.

Koostöö õpilastega

Õpilaste motivatsioon õppida tuleneb a) kuna õpe on tasuline b) näevad vajadust omandada elukutset, et üldse kunagi tööd saada, sest tööpuudus on riigis suur

Eeldatakse, et IT vahendeid oskavad nad kasutada juba eelnevalt. Õppekavas eraldi arvutiõpet ei ole. Õppetöös koolis nad digivahendeid ei kasuta, aga kodused ülesanded tuleb teha arvutis.

Põhiline aktiivõppe meetod on praktiline õpe. Kõik teoreetilised teadmised tehakse kohe samas klassis praktiliselt läbi. Praktika õppekavades oluline.

Kõikidest lõpetavatest kursustest kirjutatakse kohalikus lehes.

Info-ja kommunikatsioonivahendid koolis

Hetkel on õpetaja päevik veel paberkandjal. Elektrooniline õppeinfosüsteem on loomisel. On-line õpilased kasutavad moodle keskkonda.